Liczba odtrutych narkomanów i konsekwencje

Liczba odtrutych narkomanów

Dysproporcje pomiędzy liczbą „odtrutych” narkomanów a liczbą osób podejmujących dalsze leczenie są w dużym stopniu funkcją istniejących rozwiązań organizacyjnych. Równie ważne są motywacje samych narkomanów. Większość z nich faktu wprowadzania się w stan odurzenia nie ocenia przecież negatywnie. Osiągnięcie stanu odprężenia bądź mobilizacji, poczucie przynależności do grupy czy też uniknięcie dolegliwości związanej z brakiem środków – to tylko niektóre najczęściej wymieniane przez nich korzyści, związane z używaniem narkotyków. Bezpośrednią przyczyną podjęcia leczenia jest w większości przypadków presja sytuacji, będącej efektem używania środków odurzających. „Leczenie w Polsce jest całkowicie dobrowolne, jednak dobrowolność zgłaszania się pacjentów do placówek leczniczych jest w dużym stopniu problematyczna. U większości z nich istnieje przymus podjęcia takiej decyzji, wynikający z aktualnej sytuacji życiowej. Z jednej strony stan zdrowia psycho-fizycznego w.

Konsekwencje długotrwałego brania narkotyków

Konsekwencji długotrwałego zażywania środków odurzających staje się tak zły, że narkoman zaczyna szukać pomocy, z drugiej strony sytuacja rodzinno-społeczna jest tak zachwiana, że stwarza psychologiczną konieczność podjęcia leczenia. Nierzadko spotykamy się również z próbą ukrycia przed organami ścigania. Z powyższych względów zgłaszający się na leczenie pacjent z reguły posiada pozorną motywację oraz werbalny krytycyzm w stosunku do nałogu”10. Ośrodek terapeutyczny staje się zazwyczaj jedynym wyjściem ze „ślepej uliczki”, wyznaczonej przez własną bezradność i nieumiejętność rozwiązywania codziennych problemów oraz przez naciski ze strony własnej rodziny czy instytucji kontroli społecznej. Mówiąc o terapii (leczeniu czy kuracji) narkomanów używamy wprawdzie pojęć zapożyczonych z terminologii medycznej, należy jednak pamiętać, że zastosowanie metod farmakologicznych ogranicza się tu wyłącznie do leczenia objawowego. Istnienie zależności tkankowej – niezależnie.